Савет родитеља


Савет родитеља је саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет разматра питања од интереса за живот и рад ученика у школи, а посебно следећа питања:

- Успех и владање ученика;
- Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
- Учествује у поступку предлагања изборних предмета;
- Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
- Разматра услове за рад установе;
- Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. овог Закона (Чл. 44. се односи на мере, начин и поступак заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе);
- Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, наставе у природи и разматра Извештај о њиховом остваривању;
- Разматра друга питања утврђена Статутом (Закон о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, број 62/03).

Савет родитеља ради по свом плану и програму који припрема председник Савета заједно са наставницима задуженим за рад са Саветом родитеља.