Ђачки парламент


Шта је ђачки парламент?
Ђачки парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?
Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења. Ђачки парламент омогућава лични развој ученика. Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи. Ђачки парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе. Ђачки парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова. Ђачки парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте?
Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе. Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет. Зато што ђачки парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на верску, националну или полну припадност. Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности. Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, учитеља или стручних сарадника. Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.

Програм рада ђачког парламента
Ђачки парламент организује се у последња два разреда основне школе ради:
1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника;
3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика председника и записничара. Представници су у обавези да о свим садржајима, идејама, закључцима обавештавају своје Одељењске заједнице.